Сектор / Индустрии
Технологија, медиуми и комуникации
Финансиски услуги
Трговија
Производство
Градежништво/недвижности
Транспорт
Природни ресурси
Владини/Јавни претпријатија
Гевгелија
ул. Маршал Тито бр. 97
п.факс 197 Гевгелија

тел: ++ 389 (34) 214 116
факс: ++ 389 (34) 217 116

triocons@triocons.com.mk
revizija@triocons.com.mk
smetkovodstvo@triocons.com.mk
Подружница Скопје
ул. Јани Лукровски бр. 5/093
ДТЦ Автокоманда л.93
населба Гази Баба

triocons@triocons.com.mk
revizija@triocons.com.mk

2015 © Трио Консалтинг. Сите права се задржани. Дизајнирано од Vortechs Media.